مرکز مطالعات نخبگان بانک حکمت آماده واگذاری پروژه های تحقیقاتی به نخبگان سراسر کشور می باشد.