در این طرح دانشجویان و دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می‌توانند پس انجام طرح‌های تحقیقاتی منطبق با اولویت‌های پژوهشی بانک، از کسری خدمت متناسب با کیفیت طرح انجام شده بهره‌مند گردند.

میزان کسری خدمت بر اساس کیفیت طرح و پس از اتمام طرح، در جلسه دفاع مشخص خواهد شد.

لازم به ذکر است که هر فرد تنها ۲ طرح کسر خدمت می‌تواند انجام دهد. انجام این طرح‌ها نباید به صورت همزمان و موازی صورت گیرد. استخراج مقاله از طرح نهایی با هماهنگی بانک الزامی است. اطلاعات کلی جهت اقدام برای اخذ پروژه جایگزین خدمت را از اینجا مطالعه نمایید.