کلیه پژوهشگران فعال در کشور که در هر یک از حوزه های مختلف علوم مرتبط با صنعت بانکداری فعالیت می کنند و در این خصوص از سوابق و رزومه قابل قبولی برخوردار هستند می توانند طرح اولیه پروژه پیشنهادی خود را برای مرکز مطالعات نخبگان بانک حکمت ایرانیان ارسال نموده تا در صورت تصویب و برای اقدامات بعدی، هماهنگی ها برای جلسات حضوری و عقد قرارداد انجام شود.